Obchodní podmínky

final

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

RUBIKON Centra, z.ú.

se sídlem Korunní 101, 130 00 Praha 3

Česká republika

identifikační číslo: 60446871

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 653

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

https://208322.myshoptet.com

 

 

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) RUBIKON Centra, z. ú., se sídlem Korunní 101, 130 00 Praha 3, identifikační číslo: 60446871, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl U, vložka 653 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového prodeje registračního kódu. Závody jsou součástí běžeckých závodů běžecké ligy RunCzech. Prodávající provozuje prodej registračních kódů na webové stránce umístněné na internetové adrese https://208322.myshoptet.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.1. těchto obchodních podmínek, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami  zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, zejména  též § 1810 a násl. občanského zákoníku  a § 1837 odst.j) a § 2158 a násl. občanského zákoníku a zákonem 634/1992 Sb.  o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“ ).

1.3. Je-li kupujícím podnikatel, jak je definován v bodě 2.2. těchto obchodních podmínek, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským  zákoníkem( přičemž podle § 2158 odst. 1platí, že se ustanovení §2158 až §2174 OZ nepoužijí ). 

1.4. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

1.5. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém nebo anglickém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce nebo v anglickém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. VYMEZENÍ POJMŮ A PŘEDMĚT KOUPĚ

           

2.1. Kupující - spotřebitel je každý kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.2. Kupující-podnikatel je kupující, který při uzavření a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a zodpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.3. Předmětem koupě je registrační kód uvedený v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se kupní smlouva uzavírá.  Pro platnou registraci na vybraném běžeckém závodu běžecké ligy RunCzech je dále potřeba, aby se kupující s registračním kódem na příslušný závod dále registroval na webových stránkách https://www.runczech.com/srv/www/qf/cs/ramjet/registration/guaranteedRegistration, kam zadá obdržený registrační kód. Informace o procesu registrace jsou taktéž uvedené na www.zlutastuzka.cz.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1. Veškerá prezentace „registrací“ na jednotlivé druhy závodů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Pro objednání registračního kódu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.2.1. jménu, příjmení, adrese místa pobytu, emailové adrese, telefonním čísle a dalších požadovaných informací, které „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu,

3.2.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení registračního kódu závodu (dále společně jen jako „objednávka“).

3.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „R e g i s t r a c e “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.4. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávaný registrační kód, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost deset dnů.

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.10. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Ceny registračních kódů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2. Cenu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně prostřednictvím platební karty skrze platební bránu GoPay;
 • převodem na bankovní účet;

4.3. Prodávající požaduje uhrazení celé kupní ceny po uzavření kupní smlouvy ještě před odesláním registračního kódu kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, tj. do 5 dnů od doručení přijetí objednávky kupujícímu.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny registračního kódu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku, nelze od kupní smlouvy při prodeji registračního kódu odstoupit.

 

 1. DORUČENÍ

 

6.1. Prodávající po ověření, že byla platba kupujícího dle čl. 4 těchto obchodních podmínek připsána na účet, odešle do 5 pracovních dnů od připsání kupní ceny na účet prodávajícího registrační kód objednaného závodu elektronickou poštou společně s pokyny k aktivaci registračního kódu při on-line registraci na webových stránkách RunCzech, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou  v objednávce.

6.2. Prodávající si v souvislosti s doručením registračního kódu nepožaduje úhradu za dodání registračního kódu.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že registrační kód při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující registrační kód převzal:

7.2.1. má registrační kód vlastnosti, které si strany ujednaly. Kupující bere na vědomí, že samotný registrační kód mu ještě nezaručuje startovné.  Pro platnou registraci na vybraném běžeckém závodu běžecké ligy RunCzech je dále potřeba učinit kroky dle čl. 2.3. těchto obchodních podmínek.  

7.2.2. registrace vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1. Kupující je povinen seznámit se s pravidly běžeckých závodů dle pokynů pořadatelů a dodržovat pokyny pořadatelů, jak jsou aktuálně uvedeny na uvedené webové stránce https://www.runczech.com/cs/pro-bezce2/pravidla-a-vseobecne-informace/index.shtml.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji registračních kódů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je  RUBIKON Centra, z. ú., se sídlem Korunní 101, 130 00 Praha 3, identifikační číslo: 60446871 (tj.prodávající).

9.2. Prodávající zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

9.3. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

9.3.1. plnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

9.3.2. oprávněný zájem prodávajícího na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání marketinkových sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

9.4. Účelem zpracování osobních údajů je:

9.4.1. vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany prodávajícího plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • Ze strany prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 • Prodávající uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a uplatňování nároků z ní (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů prodávající osobní údaje vymaže.
 • Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje kupujícího do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

9.8. Za podmínek stanovených v GDPR má kupující práva:

9.8.1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

9.8.2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

9.8.3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

9.8.4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

9.8.5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

9.8.6. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

9.9. Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

9.10. Prodávající prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

 

10.1. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pokud dojde ke sporu o obsah obchodních podmínek je závazné jejich znění v českém jazyce.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Korunní 101, Praha 130 00, adresa elektronické pošty yellowribbon.prague@gmail.com, telefon +420 739 470 408.

 

V Praze dne 3. 8. 2018

 

 

 

www.yellowribbon.cz

yellowribbonprague@gmail.com

www.zlutastuzka.cz

Yellow Ribbon Run